II Konkurs Kompozytorski im. Kompozytorów Lubelskich

Szanowni Państwo,

Filharmonia Lubelska oraz Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnym konkursie kompozytorskim skierowanym do dzieci i młodzieży (do 21 lat) – uczniów szkół muzycznych województwa lubelskiego. Przedmiotem konkursu jest utwór solowy lub kameralny spełniający wymagania podane w regulaminie konkursu.

 

 Regulamin Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych i średnich szkół muzycznych Województwa Lubelskiego.

3. Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworu solowego lub kameralnego na minimum dwa (maksymalnie 5) z wymienionych poniżej instrumentów. Instrumenty mogą występować w pojedynczej lub podwójnej obsadzie. Instrumentarium: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, perkusja (jeden wykonawca), fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas.

4. W nadesłanych kompozycjach dozwolone jest użycie „taśmy” w formie rejestracji na płycie CD.

5. Czas trwania utworu powinien wynosić od 3 do 10 minut.

6. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa utwory.

7. Nadesłane kompozycje nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.

8. Jeden czytelny egzemplarz partytury wraz z głosami i partią taśmy (jeżeli występuje), oznaczony godłem, należy nadesłać anonimowo do dnia 7 kwietnia 2020r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, z dopiskiem „II Konkurs Kompozytorski”

Do partytury utworu powinna być dołączona zamknięta koperta opatrzona  tym samym godłem, co partytura, z następującymi informacjami dotyczącymi twórcy utworu (uczestnika konkursu):

– imię i nazwisko
– data i miejsce urodzenia
– nazwa i adres szkoły muzycznej
– e-mail
– numer telefonu
– podpisane oświadczenia nr 1-5, stanowiące załączniki do regulaminu (Oświadczenia nr 1, 3, 4 i 5 podpisuje pełnoletni uczestnik konkursu albo przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu, oświadczenie nr 2 podpisuje przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu).

9. Oceny nadesłanych kompozycji dokona jury powołane przez organizatorów. Nagrodą jest wykonanie kompozycji podczas koncertu w maju 2020 roku, dyplomy oraz nagrody od sponsorów.

10. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.

11. Decyzje jury są ostateczne.

12. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

13. Dodatkowe informacje:

Sekretarz Konkursu: Alina Staniak-Ziółkowska
artystyczny@filharmonialubelska.pl
Tel: +48 81 53 15 106, Sekretariat Filharmonii: +48 81 53 15 120