Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - ,,Wieniawski był wielkim skrzypkiem”Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zaprasza  dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat kompozytora i skrzypka Henryka Wieniawskiego i promocja Lublina, w związku z miejscem jego urodzenia.


REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5.
 
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół (podstawowych, ponadpodstawowych), uczestników zajęć w domach kultury, świetlicach środowiskowych.
 
3. Przedmiotem konkursu jest praca malarska, rysunkowa, graficzna w formacie A3 lub prezentacja multimedialna.
 
4. Prace malarskie, rysunkowe lub graficzne należy przesłać na adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin,  Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

Prezentację multimedialną w programie Microsoft Power Point należy przesłać na adres: konkurs@filharmonialubelska.pl i nie może ona trwać dłużej niż 3 minuty .
 
5. Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę.
 
6. Pracę należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem klasy, do której się uczęszcza i przesłać  do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
7. W korespondencji należy podać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– nr klasy, do której się uczęszcza,
– technikę wykonania pracy,
– numer telefonu lub adres e-mail,
– oświadczenie, uzupełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
(należy przesłać razem z pracą)

8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Filharmonii: www.filharmonialubelska.pl oraz profilu Facebook.
 
9. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz słodki poczęstunek, a także 2 bilety na wybraną audycję edukacyjną dla dzieci i młodzieży w sezonie 2020/2021. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Filharmonii Lubelskiej, w Dziale Edukacji Muzycznej Filharmonii Lubelskiej.
 
8. Organizator zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy Konkursu (imię i nazwisko) oraz publikacji nagrodzonych prac konkursowych na stronach internetowych: www.filharmonialubelska.pl oraz na profilu Facebook.

9. Dodatkowych informacji udziela Dział Edukacji Muzycznej FL, tel: 571-435-406.

Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, tel. 81 53 151 20.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@zeto.lublin.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia,
  rozstrzygnięcia oraz promocji konkursu plastycznego – ,,Wieniawski był wielkim skrzypkiem”.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia.
 5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach
  prawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
  przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Pobierz Oświadczenie