Akademia Muzyki i Plastyki: Barokowe odcienie gitary


Poniedziałek, 26 lutego 2018, godz. 11:00
Bilety 15 zł
Sala koncertowa FL

Zespół LUTEDUO:

ANNA KOWALSKA – gitara
ANTON BIRULA - gitara

dr Elżbieta Matyaszewska – wykład z historii sztuki
pt. „Życie codzienne w epoce romantyzmu”

Fryderyk Chopin to niewątpliwie najważniejszy z polskich kompozytorów muzyki klasycznej. Jego dzieła, będące obrazem ziem ojczystych, zachwycają publiczność na całym świecie. W rocznicę urodzin Chopina (niezupełnie jasną) – rokrocznie – Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie przygotowuje wyjątkowy koncert poświęcony postaci geniusza z Żelazowej Woli. Koncerty urodzinowe Fryderyka Chopina to wspaniała okazja do zapoznania się, pogłębiania wiedzy na temat życia i twórczości oraz wsłuchania się w dzieła najwybitniejszego z rodzimych twórców muzyki. Głównym założeniem koncertu jest zaprezentowanie najciekawszych utworów napisanych na gitarę i dedykowanych pamięci Chopina, bądź w różnym stopniu inspirowanych jego twórczością.

Rewolucja Francuska, która zbu­rzyła dotychczasowe status quo Eu­ropy zapoczątkowała równocześnie istotne przemiany cywilizacyjne, za­równo w sferze społeczno-­politycznej, jak i obyczajowo­-kulturowej. Na ich bazie zaczęła kształtować się nowa koncepcja artystyczna określana mia­nem romantyzmu, zakładająca całkowitą swobodę twórczą, odrzucająca ograniczenia wynikające zarówno z na­kazów rozumu, jak i wypracowane wcześniej kanony oraz wielowiekową tradycję. Wśród powtarzających się motywów znalazły się między innymi: nawiązywanie do przeszłości jako wy­raz tęsknoty za dawnym porządkiem oraz nobilitacja czasów średniowiecz­nych jako epoki tajemniczej i uducho­wionej. Architektura okresu romantyzmu kojarzona jest głównie z neogotykiem i innymi neostylami, będącymi efek­tem panującego w całym XIX stule­ciu historyzmu. Popularne były też tzw. ogrody angielskie o nieregular­nym planie, z licznymi pawilonami i sztucznymi ruinami. W zakresie sztu­ki użytkowej romantyzm utożsamia­no głównie z biedermeierem, czyli mieszczańskim stylem popularnym szczególnie w latach 1815-­1848. Nowe tendencje były też widoczne w ówczesnych strojach i innych kobiecych akcesoriach.


Opiekunowie wstęp bezpłatny
Rezerwacja telefoniczna:
571-435-406, (81) 53-15-108
Rezerwacja e-mail:
rez-edu@filharmonialubelska.pl